ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ก.ย. 66  31/66 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 2. ตำแหน่งแม่บ้าน 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4. ตำแหน่ง
22 ก.ย. 66  30/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ วัน เวลา สถานที่สอบ 4 ตำแหน่ง
11 ก.ย. 66  28/66 : ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
1 ก.ย. 66  27/66 : ประกาศรับสมัครงาน
27 มิ.ย. 66  24/66 : ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ที่สอบคัดเลือกได้ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานแพทย์แผนจีน)
20 มิ.ย. 66  23/66 : ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานแพทย์แผนจีน)
20 มิ.ย. 66  22/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ งานแพทย์แผนจีน
7 มิ.ย. 66  21/66 : ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานแพทย์แผนจีน)
26 เม.ย. 66  19/66 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
19 เม.ย. 66  17/66 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตากเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  EB22 รายงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน(ไตรมาส 4)
Download  EB 17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน) ไตรมาส 4
Download  EB 19 รายงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
Download  EB12 รายงานผลกำกับติดตาม มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ(รอบ12เดือน ไตรมาส 4)
Download  EB5 (ไตรมาส4)สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2566)แบบสขร.1
Download  EB10หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
Download  EB16หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
Download  EB 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 งบลงทุนปี 2566

ดูทั้งหมด
Download  EB 23 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
Download  EB 23 ไตรรมาสที่ 4 ข้อ 2 Print Screen หน้าจอรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใ
Download  EB 23 ไตรรมาสที่ 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล
Download  EB 17 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
Download  EB 17 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจร
Download  EB 17 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
Download  EB 5 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
Download  EB 5 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4 เดือนก

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
นายเอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
ลิงค์ Banner
โปรแกรมความเสี่ยง
เมนู 1
palliative care
เว็บหน่วยงาน
New E-claim สปสช
Drug Catalog
nhso
nkmoph
sso
กรมบัญชีกลาง
เมนู 2

Copyright@2015 รพ.โพธิ์ตาก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.029 วินาที

ขึ้นด้านบน