ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 มี.ค. 66  11/66 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
10 มี.ค. 66  10/66 : ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
24 ก.พ. 66  8/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
21 ก.พ. 66  7/66 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
17 ก.พ. 66  5/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และ ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
9 ก.พ. 66  2/66 : ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานธุรการ
6 ก.พ. 66  1/66 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง หมอนวดแผนไทย
29 ธ.ค. 65  24/65 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
22 ธ.ค. 65  23/65 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
22 ธ.ค. 65  22/65 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติและข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ขั้นปลาย) ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุ

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2565
Download  EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2565 สขร.1
Download  EB 5 ข้อ1ไตรมาส1 บันทึกรายงานผูับริหารรับทราบ
Download  EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Download  EB4ข้อ2(2.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
Download  EB4_ข้อ2(2.1)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
Download  EB4 (ข้อ4)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ
Download  EB4 ข้อ3 (3.2) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่ว

ดูทั้งหมด
Download  EB 23 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
Download  EB 23 ไตรรมาสที่ 4 ข้อ 2 Print Screen หน้าจอรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใ
Download  EB 23 ไตรรมาสที่ 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล
Download  EB 17 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
Download  EB 17 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจร
Download  EB 17 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
Download  EB 14 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
Download  EB 14 ไตรมาสที่ 4 ข้อ 2 มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
นายเอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
ลิงค์ Banner
โปรแกรมความเสี่ยง
เมนู 1
palliative care
เว็บหน่วยงาน
New E-claim สปสช
Drug Catalog
nhso
nkmoph
sso
กรมบัญชีกลาง
เมนู 2

Copyright@2015 รพ.โพธิ์ตาก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.04 วินาที

ขึ้นด้านบน