ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

ประชุมเตรียมความพร้อมในการทำ Telemedicine การลงทะเบียน หมอพร้อม station
  7 กุมภาพันธ์ 2566 11:18    โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 370  


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566
นพ.เอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานไอที กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ กลุ่มงานการพยาบาล
คณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการทำ Telemedicine การลงทะเบียน
หมอพร้อม station ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาล โพธิ์ตาก เวลา 13.30 น.
ขึ้นด้านบน